تخفیف بلیت فیلم، تئاتر : سینماتیکت

تخفیف‌های ویژه سینماتیکت

فیلم مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کرده تا سینماها و سانسهای تخفیف دار را به همراه میزان تخفیف آن فیلم مشاهده نمایید: