صفحه اول سینما تخفیف اخبار پیگیری خرید فیلمها تاتر کمدی آگهی تماس با ما
معرفی شرکتهای مهم پخش در ایران:

اکران فیلم در ایران توسط شرکتهای پخش انجام میگیرد. در زیر نام تعدادی از شرکتهای پخش فعال آمده است.

موسسه فیلمیران (مدیر آقای علی سرتیپی)
رسانه مولود ( مدیر آقای حبیب اسماعیلی)
هدایت فیلم (مدیر آقای شایسته)
نسیم صبا (آقای سعید خانی)
حوزه هنری (آقای فرجی)
بامداد فیلم
نورتابان (آقای صابری)
بنیاد سینمایی فارابی
بشرا فیلم (مدیر آقای سید جمال ساداتیان)
موسسه قاب آسمان
نیکان فیلم (بیژن امکانیان)
نیمروز فیلم (آقای مهدی صباغ زاده)
گویا فیلم (آقای محمد قاضی)
پویا فیلم (آقای عبداله عليخاني)