• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما سپیده تهران - سالن يک (ظرفیت : 528 نفر)

  • نشانی : خیابان انقلاب نبش وصال
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 21:30
  • قیمت بلیت: 7,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.