• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

- (ظرفیت : نفر)

  • نشانی :
  • زمان: ، - ساعت
  • قیمت بلیت: تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.