• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس سینمایی کورش - سالن 9 (کريستال) (ظرفیت : 196 نفر)

  • نشانی : بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 15:50
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.