• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما بهمن بیرجند - اصلي (ظرفیت : 263 نفر)

  • نشانی : خيابان منتظري
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 18:00
  • قیمت بلیت: 6,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.