• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس سینما آزادی - شهر هنر (ظرفیت : 170 نفر)

  • نشانی : خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 13:00
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.