• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما بهمن کاشان - سالن دو (ظرفیت : 175 نفر)

  • نشانی : ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان رجايي
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 14:00
  • قیمت بلیت: 3,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.