• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما بهمن بهشهر - سالن اصلي (ظرفیت : 340 نفر)

  • نشانی : خیابان امام خمینی
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.