• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما بهمن بوشهر - دريا (ظرفیت : 120 نفر)

  • نشانی : خیابان امام
  • زمان: شنبه، 1396/10/30 - ساعت 10:30
  • قیمت بلیت: 7,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.