• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما 22 بهمن گرگان - سالن دو (ظرفیت : 144 نفر)

  • نشانی : میدان شهرداری
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 19:00
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.