• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

بیست و یک روز بعد

سینما 22 بهمن گرگان - سالن يک (ظرفیت : 348 نفر)

  • نشانی : میدان شهرداری
  • زمان: شنبه، 1396/07/22 - ساعت 16:00
  • قیمت بلیت: 2,500 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.