• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما قدس مشهد - سالن 2 (ظرفیت : 263 نفر)

  • نشانی : خیابان پاسداران جنب هتل جم
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 14:00
  • قیمت بلیت: 4,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.