فروشگاه اینترنتی شهر کتاب 
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 طبقه حساس طبقه حساس
کمال تبریزی
فروش کل : 2,506,147,000 تومان
- 48 روز 82 260,768,000

2 معراجی ها معراجی ها
مسعود ده نمکی
فروش کل : 3,526,871,000 تومان
- 61 روز 79 184,244,000

3 چ چ
ابراهیم حاتمی کیا
فروش کل : 1,001,367,000 تومان
- 43 روز 60 125,946,000

4 خط ویژه خط ویژه
مصطفی کیایی
فروش کل : 992,685,000 تومان
- 49 روز 52 118,533,000

5 زندگی جای دیگری است زندگی جای دیگری است
منوچهر هادی
فروش کل : 14,764,000 تومان
- 7 روز 7 19,042,000

6 با دیگران با دیگران
ناصر ضمیری
فروش کل : 47,610,000 تومان
- 38 روز 2 2,293,000