سینما شیراز شیراز

سینما شیراز شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

12306043-071

 

اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش
50 کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی
من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی
من سالوادور نیستم
دوشنبه (1395/02/13):
08:30
08:30
08:30
08:30

سه شنبه (1395/02/14):
08:30
08:30
08:30
08:30

چهارشنبه (1395/02/15):
08:30
08:30
08:30
08:30

پنج شنبه (1395/02/16):
08:30
08:30
08:30
08:30

جمعه (1395/02/17):
08:30
08:30
08:30
08:30

شنبه (1395/02/18):
08:30
08:30

يکشنبه (1395/02/19):
08:30
08:30

دوشنبه (1395/02/20):
08:30
08:30

وروجک ها کارگردان: فرزاد اژدری
وروجک ها
دوشنبه (1395/02/13):
10:30
10:30
10:30
10:30

سه شنبه (1395/02/14):
10:30
10:30
10:30
10:30

چهارشنبه (1395/02/15):
10:30
10:30
10:30
10:30

پنج شنبه (1395/02/16):
10:30
10:30
10:30
10:30

جمعه (1395/02/17):
10:30
10:30
10:30
10:30

شنبه (1395/02/18):
10:30
10:30

يکشنبه (1395/02/19):
10:30
10:30

دوشنبه (1395/02/20):
10:30
10:30