سینما شیراز شیراز

سینما شیراز شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

12306043-071

 

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
ننه نقلی کارگردان: پرویز صبری
من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی
من سالوادور نیستم
سه شنبه (1395/04/08):
21:30
21:30

چهارشنبه (1395/04/09):
21:30
21:30