جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 250932,050,6058,282,898,000

2آتش بس 22375614,0882,830,950,000

3خواب زده ها2836202,274967,842,000

4آرایش غلیظ2529176,497850,792,000

5خانوم23871,842346,666,000

6ساکن طبقه وسط71729,142153,035,000

7کاغذ خروس نشان1052731,036,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.