جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 247951,947,2557,927,551,000

2ردکارپت420657,4642,783,753,000

3آتش بس 22172547,8852,569,986,000

4کلاشینکف390450,6571,891,538,000

5امروز381194,468927,613,000

6خواب زده ها2536178,136865,942,000

7آذر، شهدخت، پرویز ودیگران330166,854807,819,000

8آرایش غلیظ2326159,472784,393,000

9فرشته ها با هم می آیند310155,307673,048,000

10خانوم221066,771324,985,000

11ساکن طبقه وسط41613,45776,910,000

12کاغذ خروس نشان96173736,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.