نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 
جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 27342,367,2219,352,876,000

2آتش بس 2459898,5454,054,666,000

3شیار 1432929464,5971,865,774,000

4خواب زده ها342272,8511,254,736,000

5آرایش غلیظ301232,5661,061,380,000

6ساکن طبقه وسط3212213,0771,037,514,000

7آنچه مردان درباره زنان نمی دانند2014149,379725,193,000

8خانوم25591,840436,620,000

9مستانه20570,223321,763,000

10میهمان داریم24861,863261,701,000

11تراژدی12631,770166,809,000

12بیگانه11116,34087,653,000

13کاغذ خروس نشان2126,67419,528,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.