نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 
جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 267212,284,0769,099,910,000

2آتش بس 23826814,8733,695,121,000

3خواب زده ها3110261,0841,210,454,000

4آرایش غلیظ3016221,6521,028,358,000

5ساکن طبقه وسط2520144,242731,859,000

6شیار 1431083121,095559,309,000

7خانوم27389,447429,151,000

8میهمان داریم124228,513121,054,000

9آنچه مردان درباره زنان نمی دانند52418,866101,169,000

10مستانه5199,42652,572,000

11کاغذ خروس نشان2004,29712,181,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.