فروشگاه اینترنتی شهر کتاب 
جدول فروش کلی فیلمها در سال 1392

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1معراجی ها4060973,5893,481,654,000

2طبقه حساس2866500,7232,433,227,000

3چ2745216,471968,726,000

4خط ویژه2942202,263962,978,000

5با دیگران2528,23846,978,000

6دل بی قرار1709,01334,175,000

7صبح خاکستر1403,76212,577,000

8زندگی جای دیگری است331,5949,815,000

9فیلادلفی1511,0233,486,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.